DATA HASIL PILKADES TAHUN 2019

558 views

Desa Wonosari Jumlah 6.982
1. Tumija 3.981
2. Wasiran, S.Pd 773
3. Iwan Surya Purnawan 347
Suara Tidak Sah 65 % tase 73,99 5.166

Desa Kepek 8.520
1. Indar Susanto 1.759
2. Bambang Setyawan BS 2.671
3. Wahyu Wibowo 888
4. Sugito 284
Suara Tidak Sah 38% tase 66,20 5.640

Desa Pulutan 3.406
1. Tri Untaro 1.325
2. Rusmiyanto 1.395
Suara Tidak Sah% tase 79,86 2.720

Desa Duwet 2.097
1.Suwarto, SE 375
2. Sujono, S.Sos 654
3. Warsito 798
Suara Tidak Sah 13% tase 87,74 1.840

Desa Mulo 4.002
1. Suparno 657
2. Sugiyarto, S.Pd 1.648
3. Drs. Suryanto, MM 668
4. Sulistiyo 109
Suara Tidak Sah% tase 77,01 3.082

Desa Karangrejek 4.414
1. Suprapto, SE 1.008
2. Supramonco 1.455
3. Marjana 1.007
Suara Tidak Sah% tase 78,61 3.470

Desa Banyusoco 4.676
1. Juwarno, S.Pd.I 1.109
2. Sutiyono 487
3. Ngatminto 592
4. Radiyo 181
5. Daman Huri 1.219
Suara Tidak Sah 48% tase 77,76 3.636

Desa Playen 3.248
1. Surahno 1.994
2. Ratna Dewi Astuti 298
Suara Tidak Sah 95% tase 73,49 2.387

Desa Bunder 2.604
1. Ngadiyat 255
2. Suwarno 528
3. Suharno, SH 570
4. Wahyudi 199
5. Maryadi 672
Suara Tidak Sah 21% tase 86,21 2.245

Desa Patuk 2.185
1. Nawang Faizal 147
2. Catur Bowo 1.009
3. Sumarno 286
4. Suwardiyana 405
Suara Tidak Sah 21% tase 85,49 1.868

Desa Nglegi 2.509
1. Amrih Nugroho 174
2. Madiyana, SE 466
3. Wasdiyanta 1.328
4. Waljiyono 27
Suara Tidak Sah 23 % tase 80,43 2.018

Desa Natah 3.069
1. Wahyudi 1.341
2. Agus Wibowo 1.159
Suara Tidak Sah 34% tase 82,57 2.534

Desa Pilangrejo 2.839
1. Muh. Mugino, S.Pd 639
2. Sunaryo 1.485
Suara Tidak Sah 54% tase 76,72 2.178

Desa Kedungpoh 4.585
1. Widodo 1.306
2. Haiban Zainuri 608
3. Dwiyono 1.540
Suara Tidak Sah% tase 75,33 3.454

Desa Kedungkeris 3.695
1. Sumpono, SE 639
2. Rusdi Martono 1.254
3. Krismadi Joko Purnomo 1.098
Suara Tidak Sah% tase 80,95 2.991

Desa Nglipar 3.416
1. Samsuri, S.Pd 1.469
2. Supardi 334
3. Samijan 777
Suara Tidak Sah% tase 75,53 2.580

Desa Sodo 3.748
1. Sunaryo 1.490
2. Drs. Warso 667
3. Kusmiyanto 943
Suara Tidak Sah 39% tase 83,75 3.139

Desa Karangduwet 5.292
1. Kurniawan Joko Prasetya 732
2. Flurida Priatmoko, SE 1.090
3. Budi Paliyanto 1.294
4. Kemis 895 Suara Tidak Sah 39 Sujoko tase 76,53 4.050

Desa Karangasem 6.398
1. Wajiran 177
2. Widodo, S.IP 302
3. Amanat Ichsan 1.576
4. Panji Iqsan Pamintoro 470
5. Sigit Purnomo 2.167
Suara Tidak Sah 69
% tase 74,41 4.761

Desa Giripanggung 5.280
1. Ngadi 2.158
2. Edi Suryanto 660
3. Sukimin 1.023
Suara Tidak Sah% tase 72,75 3.841

Desa Sumberwungu 5.348
1. Ispramoyo 1.728
2. Wasiman 475
3. Suyudno 1.004
4. Suradiyo 645
5. Untung Isbandi 265
Suara Tidak Sah% tase 76,98 4.117

Desa Purwodadi 6.355
1. Sucipto 2.230
2. Sagiyanto 2.529
Suara Tidak Sah 82
% tase 76,18 4.841

Desa Semanu 12.770
1. Andang Yunanto 2.963
2. Heri Sulistyo 2.037
3. Drs.Harto Muadzan, M.Si 4.165
Suara Tidak Sah% tase 71,77 9.165

Desa Wiladeg 3.476
1. Wahyu Bowo Santosa 271
2. Kaniyo 2.346
Suara Tidak Sah 32% tase 76,21 2.649

Desa Bendungan 1.767
1. Supriyati 492
2. Santosa, S.Sos 713
Suara Tidak Sah 28
% tase 69,78 1.233

Desa Umbulrejo 6.002
1. Wakimin 1.787
2. Nugroho Catur Wasono 1.100
3. Sumadi 1.596
Suara Tidak Sah -% tase 74,69 4.483

Desa Tambakromo 3.451
1. Sudigdo Wiyoko Nugroho, SE 2.177
2. Susilo, ST 323
Suara Tidak Sah 35% tase 73,46 2.535

Desa Genjahan 4.637
1. Agus Haryanto, S.IP 1.477
2. Agung Nugroho, SE 1.899
Suara Tidak Sah 67% tase 74,25 3.443

Desa Gombang 2.683
1. Hardana 702
2. Arik Suku Martono, S.Ag 204
3. Supriyanto 1.134
Suara Tidak Sah 41% tase 77,56 2.081

Desa Pringombo 3.272
1. Endra Haryana 1.170
2. Ermina Kristiani Susanti 1.605
Suara Tidak Sah 23% tase 85,51 2.798

Desa Petir 2.959
1. Sarju, S.IP 1.693
2. Bekti Yunari, S.Pd 265
Suara Tidak Sah 70% tase 68,54 2.028

Desa Pucanganom 3.323
1. Hani Evinto 229
2. Susdiyanta 313
3. Ngatimin, SH 369
4. Surawan
5. Hartanta 703
Suara Tidak Sah
% tase 83,93 2.789

Desa Melikan 2.884
1. Agus Sumarno 1.490
2. Kartina 867
Suara Tidak Sah 13% tase 82,18 2.370

Desa Candirejo 6.011
1. Agus Supriyadi 3.607
2. Agus Suraji 596
Suara Tidak Sah 127% tase 72,03 4.330

Desa Rejosari 4.270
1. Sri Handayani, S.Pd 758
2. Paliyo, S.Pd 1.935
Suara Tidak Sah 102% tase 65,46 2.795

Desa Pundungsari 3.632
1. Tumin 1.499
2. Syaidin Ali 1.116
Suara Tidak Sah 61% tase 73,68 2.676

Desa Semin 8.764
1. Parsi 1.192
2. Tri Sutarno 4.543
Suara Tidak Sah 103% tase 66,61 5.838

Desa Sambirejo 5.717
1. Sunardi 1.561
2. Pariyati 2.084
Suara Tidak Sah 161% tase 66,57 3.806

Desa Beji 3.422
1. Sri Indhayanti 1.957
2. Suparno, S.Sos 550
Suara Tidak Sah% tase 73,26 2.507

Desa Hargomulyo 5.653
1. Marsinem, S.Sos, M.Si 1.343
2. Sumaryanta 2.898
Suara Tidak Sah 41% tase 75,75 4.282

Desa Serut 3.913
1. Wagiman 641
2. Sunaryo 200
3. Suyono 1.263
4. Sugiyanta 1.206
Suara Tidak Sah 8% tase 84,79 3.318

Desa Tegalrejo 5.773
1. Suparman 1.389
2. Satiman 1.125
3. Sugiman 1.053
4. Sugeng 941
5. Ign. Lanjar Siswanto 109
Suara Tidak Sah% tase 79,98 4.617

Desa Ngalang 6.549
1. Kaderi 1.662
2. Eko Hardianto 543
3. Sunardi 1.356
4. Suprapto 1.393
Suara Tidak Sah 73% tase 76,76 5.027

Desa Balong 3.281
1. Sumarjo 965
2. Suwardiyanto 391
3. Suwagito 902
4. Sukiman 138
Suara Tidak Sah 37% tase 74,15 2.433

Desa Jepitu 3.593
1. Suroso 540
2. Ridwan 640
3. Sudarta 1.675
Suara Tidak Sah 23% tase 80,10 2.878

Desa Tileng 3.608
1. Suwardi 1.506
2. Subandianta 750
3. Drs. Supriyadi 815
Suara Tidak Sah 27% tase 85,86 3.098

Desa Pucung 2.717
1. Bambang Untoro 691
2. Siti Mulyani 573
3. Estu Dwiyono, S.Pd 870
4. Suyatno 57
Suara Tidak Sah% tase 80,64 2.191

Desa Songbanyu 2.929
1. Giyarno 1.306
2. Junardi 1.138
Suara Tidak Sah 20% tase 84,12 2.464

Desa Kemadang 5.805
1. Subardi 1.174
2. H. Sutono 2.885
Suara Tidak Sah 364% tase 76,19 4.423

Desa Banjarejo 4.912
1. Wasidin 970
2. Dwi Haryanto 1.714
3. Suptihatin 1.484
Suara Tidak Sah 48% tase 85,83 4.216

Desa Ngestirejo 4.820
1. Wahyu Suhendri 1.670
2. Hari Pranowo Ristianto 1.379
3. Thomas Probowidiarto 921
Suara Tidak Sah 68% tase 83,78 4.038

Desa Krambilsawit 4.916
1. Suraji, SH 1.768
2. Sabiya 2.483
Suara Tidak Sah 36% tase 87,21 4.287

Desa Ngloro 2.620
1. Heri Yuliyanto 1.887
2. Mardiyono 429
Suara Tidak Sah 48% tase 90,23 2.364

Desa Giripurwo 6.990
1. Suvibri Purwanto 1.788
2. Supriyadi 3.742
Suara Tidak Sah 125% tase 80,90 5.655

Desa Giriasih 1.172
1. Suwitono 677
2. Pardiyana 263
Suara Tidak Sah 80% tase 87,03 1.020

Desa Giritirto 3.217
1. Sutarman 502
2. Haryono 2.240
Suara Tidak Sah 46% tase 86,66 2.788

Jumlah 246.176 163 189.183
Rata-rata partisipasi 78,11
Partisipasi tertinggi Ngloro 90,23
Partisipasi terendah Rejosari 65,46
Incumbent Berhasil 23
Incumbent gagal 17

Related Post